AVG verklaring

Doel van verwerking van uw gegevens?
Klantgegevens worden bewaard om een overeenkomst/opdracht te kunnen uitvoeren, contact met u op te kunnen nemen, u een dienst te kunnen verlenen en/of u een factuur te kunnen sturen. Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige, administratieve en producttechnische vragen. 

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam indien van toepassing
  • Voor- en achternaam contactpersoon/klant
  • Adres contactpersoon/klant/bedrijf
  • E-mailadres contactpersoon/klant/bedrijf
  • Bankrekeningnummer bedrijf 
  • KvK-nummer bedrijf

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeve van facturatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ACT2inspire verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ACT2inspire.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar. Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven, de samenwerking wordt als beëindigd beschouwt zodra wij van u een verzoek tot beëindiging ontvangen of als wij u schriftelijk mededelen de samenwerking te beëindigen.

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan bewaren wij de door u aangedragen gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor facturatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra schuldsanering / bewindvoering is beëindigd. U dient ons hiervan zelf op de hoogte te stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
ACT2inspire neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ACT2inspire) tussen zit.


Cookies

We maken in zijn geheel geen gebruik van cookies op deze website.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ACT2inspire verstrekt aan derden uitsluitend de strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst.


Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?
Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot boekhoudkundige administratie.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 4 weken op uw verzoek, indien mogelijk eerder.


Recht om een klacht in te dienen
ACT2inspire neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ACT2inspire.nl.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

ACT2inspire
06-50680772